Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vi' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danangp_2013_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danangp_2013_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_vi' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_donvis' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_donvis' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_menus' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_menus' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catnews' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catnews' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_nhanviens' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_nhanviens' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_albums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_albums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catalbums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catalbums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_weblinks' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_weblinks' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_anhdeps' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_anhdeps' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

Trang chủ » Đơn vị trực thuộc

Bưu điện Đà Nẵng 1

Địa chỉ: 01 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3652334

Số fax:

Email:

Bưu điện Đà Nẵng 2

Địa chỉ: 138 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3732630

Số fax:

Email:

Bưu điện Đà Nẵng 3

Địa chỉ: 04 Trần Quang Diệu, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3.950.686

Số fax: 0511-3.950.686

Email:

Bưu điện Đà Nẵng 4

Địa chỉ: 296 CMT8, phường Hoà Thọ, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3.3673.234

Số fax:

Email:

Trung tâm Khai thác và Vận chuyển

Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3.692.500

Số fax:

Email:

Bưu điện huyện Hoàng Sa

Địa chỉ: Huyện đảo Hoàng Sa

Điện thoại:

Số fax:

Email:

Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]