Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vi' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danangp_2013_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danangp_2013_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_vi' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_nhanviens' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_nhanviens' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_menus' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_menus' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catnews' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catnews' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_albums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_albums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catalbums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catalbums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_weblinks' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_weblinks' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_anhdeps' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_anhdeps' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

NHÂN VIÊN XUẤT SẮC

Nguyễn Thị Thu Phương

Bưu điện Đà Nẵng 4


Đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển khách hàng BCCP quý II/2015

Các nhân viên khác :

Nguyễn Thị Bích Hòa (Tổ bán hàng Bưu điện thành phố)
Nguyễn Thị Loan (Tổ bán hàng Bưu điện thành phố)
Nguyễn Trọng Diên Trang (Bưu điện Đà Nẵng 3)
Nguyễn Đăng Lệ Hà (Bưu điện Đà Nẵng 3)
Dương Thị Hồng Vân (Bưu điện Đà Nẵng 3)
Trần Thị Thu Sương (Bưu điện Đà Nẵng 2)
Trần Thị Thu Thủy (Bưu điện Đà Nẵng 1)
Hồ Thị Minh Hòa (Bưu điện Đà Nẵng 1)
Cù Thị Thu Giang (Bưu điện Đà Nẵng 1)
Nguyễn Thị Loan (Bưu điện Đà Nẵng 4)
Đỗ Thúy Ngân (Bưu điện Đà Nẵng 4)
Hồ Thị Hương Giang (Bưu điện Đà Nẵng 2)
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]