Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vi' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danangp_2013_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_danangp_2013_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_vi' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_services' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_services' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catservices' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catservices' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_menus' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_menus' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catnews' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catnews' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_nhanviens' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_nhanviens' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_albums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_albums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catalbums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_catalbums' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_weblinks' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_weblinks' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_anhdeps' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_anhdeps' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]

Dịch vụ » Tiết kiệm bưu điện

Tiết kiệm Bưu điện là dịch vụ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, được cung cấp tại các điểm giao dịch thuộc mạng lưới Bưu chính của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật. 

Các sản phẩm:

1. Các sản phẩm tiết kiệm:

- Tiết kiệm cá nhân: là hình thức  tiết kiệm không kỳ hạn mà khách hàng có thể gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền và thực hiện các giao dịch thanh toán tại tất cả các PGDBĐ nối mạng trên toàn quốc.

- Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần: là hình thức tiết kiệm trong đó khách hàng rút toàn bộ khoản tiền gửi tiết kiệm một lần khi thực hiện tất toán sổ tiết kiệm.

- Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt: là hình thức tiết kiệm trong đó khách hàng có thể rút một phần từ số tiền gốc ban đầu (rút khoản tiền gửi tiết kiệm nhiều lần) mà không ảnh hưởng tới kỳ hạn gửi tiền và lãi suất của số tiền gốc còn lại chưa rút.

- Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ: là tiền tiết kiệm trong đó định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, số tiền lãi được thanh toán cho khách hàng theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản TKCN.

- Tiết kiệm gửi góp: là hình thức tiết kiệm mà theo định kỳ hàng tháng, khách hàng gửi vào tài khoản tiết kiệm gửi góp một khoản tiền nhất định, theo số tiền đăng ký ban đầu.

2. Các dịch vụ thanh toán:

- Dịch vụ nhờ thu: là dịch vụ mà ngân hàng làm trung gian thu hộ tiền từ khách hàng cho các đơn vị nhờ thu.

- Dịch vụ nhờ trả: là dịch vụ mà ngân hàng làm trung gian chi trả tiền cho khách hàng theo yêu cầu của đơn vị nhờ trả.

Các dịch vụ khác :

Chuyển tiền
Dịch vụ Thu hộ
Bảo hiểm
Điện hoa Quà tặng
Lương hưu & trợ cấp BHXH
Chuyển tiền nhanh PayPost
BH xã hội TN, BH Y tế TĐ
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 310]